Ön jelenleg itt tartózkodik: Hírek / Jogszabályváltozások 2013. Február


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Jogszabályváltozások 2013. Február


Jogszabályváltozások

 

2013. FEBRUÁR

 

 

MK. 20. (február 7.)

11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Benne:

2. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosítása

 

12. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

 

13. A külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet módosítása

 

14. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet módosítása

 

16. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendeletmódosítása

 

23. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

 

30. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

 

MK. 21. (február 12.)

5/2013. (II. 12.) NFM rendelet

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

 

MK 22. (február 13.)

32/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 

1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

 

1060/2013. (II. 13.) Korm. határozat A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésének időszerű feladatairól

 

MK. 23. (február 14.)

A Kormány 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelete

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 

MK. 24. (február 15.)

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

            Benne:

3. § Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a) 8. § (5) bekezdésében a „valamint papír alapon az egészségügyi szolgáltató érintett telephelye szerint illetékes kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervének, ” szövegrész,

b) 8. § (8) bekezdése.

 

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel eleget tenni kötelezettek köre

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

a) a gyógyszertárak,

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 47.1–47.7 és 47.91 szerinti

kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1–95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd) a termelői borkimérés,

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 46.2–46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

2. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok.

 

 

MK. 31. (február 26.)

2013. évi V. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

 

MK. 33. (február 27.)

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Benne:

9. § (1) A jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli

a) a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével, és

b) az illetékes rendőrkapitánysággal.

11.§ (4) A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 9. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságokkal.

 

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország