Ön jelenleg itt tartózkodik: Hírek / Néhány gondolat az Új telepengedélyezési eljáráshoz


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Néhány gondolat az Új telepengedélyezési eljáráshoz


Környezetvédelem, debrecen, hajdú-biharAz utóbbi időben több ügyfelünk is megkeresett bennünket azzal a problémával, hogy a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (valamint a 2013. január 1.-től hatályos, a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) értelmében a 2. mellékletben felsorolt "67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása", valamint "68. veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása" tevékenység újra telepengedély köteles tevékenységgé vált. Kérdésük az volt kell-e újra engedélyet kérniük.

Aktuális ez a kérdés azért is, mert úgy tünik, a kérdés tekintetében, még az egyes Önkormányzatok álláspontja sem egységes.

 

Magáról a téma történetétől egy összefoglaló cikk jelent meg a Műszaki fórumon Fiknerné Sulcz Ágnes tollából amelyet a könnyebb olvashatóság miatt az alábbiakban idézünk:

 

"A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekre, valamint a telepengedélyezés rendjére vonatkozóan első ízben a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet határozott meg konkrét előírásokat. A szabályozás fő célja az egészséges lakókörnyezethez való jog biztosítása volt, olyan lakókörnyezet létrehozása, amelyben nem működnek a lakosságot zavaró, környezetszennyező vállalkozások. A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet nem tett különbséget kis- és nagyvállalkozások között, mellékleteTEÁOR kódokkal beazonosítva tartalmazta azokat a tevékenységeket, amelyek végzéséhez telepengedély volt szükséges, és könnyített eljárásra azon tevékenységek esetében sem volt lehetőség, amelyek nem jártak jelentős hatásokkal.

Az adminisztratív terhek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására való tekintettel azonban szükségessé vált a korábbi rendszer felülvizsgálata, amelyet az 1058/2008. (IX. 9.) kormányhatározatban közzétett kormányzati programban és a Kormány középtávú munkaprogramjában rögzítettek alapján 2008. december 31.-ig kellett elvégezni, és az új szabályozásra való javaslatot a Kormány elé benyújtani.

A javaslatok elfogadását követően 2009. március 31.-i hatálybaléptetéssel kihirdetésre került az új kormányrendelet, amely a korábbi, a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) kormányrendeletet váltotta fel.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet fő elve a telepengedélyezési eljárások számának csökkentése azáltal, hogy számos, a korábbi szabályozás szerint engedélyköteles tevékenység esetében az engedélyezési kötelezettséget bejelentési kötelezettség váltotta fel.

A változások - habár a tevékenység végzőire kedvező hatással voltak az eljárások egyszerűsödése és gyorsítása révén - a környezetvédelmi érdekek figyelembevétele szempontjából azonban visszalépést jelentettek a korábbi szabályozáshoz képest. (Érdemes például megemlíteni, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek csak az engedélyezési eljárásban szakhatóságok, a bejelentési eljárásban nem.)

A 2009-ben hatályba lépett új szabályozást, illetve annak megalkotási folyamatát felülvizsgálva végül a Magyar Közlöny 2012. évi 175. számában megjelent 44/2012.(XII. 20.) AB határozat értelmében az Alkotmánybíróság 2013. február 28.-i hatállyal megsemmisítette a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

A megsemmisítés alapja, hogy a Korm. rendelet megalkotásakor a jogalkotó - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben rögzítettek ellenére - nem kérte ki az Országos Környezetvédelmi Tanács véleményét.

Ez azonban nem csupán formai jogalkotási hibát jelent, hiszen a jogszabályt gyakorlatban alkalmazó szakemberek számára már a rendelet hatálybalépésekor egyértelműen látszott, hogy az új szabályozás a környezetvédelmi érdekek figyelembevétele szempontjából visszalépést jelentett a korábbi szabályozáshoz képest.

Az Alkotmánybíróság a decemberben kihirdetett határozatában ún. pro futuro megsemmisítést rendelt el, amely azért volt szükséges, hogy ne keletkezzen joghézag az új szabályozás megalkotásáig. Az új szabályozást tehát a jogalkotónak február végéig kellett megalkotnia.

2013. február 28.-án tehát hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, amely a február végéig hatályos 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet váltotta fel.

Az új telepengedély rendelet nem sokban különbözik elődjétől, főként kisebb változásokat vezet be, azonban a következőket mindenképp szükséges kiemelni az új szabályozásból:

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (valamint a 2013. január 1.-től hatályos, a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) értelmében az eddig bejelentés alapján végzett, 2. mellékletben felsorolt "67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása", valamint "68. veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása" tevékenység újra telepengedély köteles tevékenységgé vált.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a 2. melléklet 67. és 68. pontjában meghatározott telepengedély-köteles nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység folytatója a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül (azaz 2013. március 30.-ig) köteles a 3. § (2) bekezdése alapján a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének benyújtani. A tevékenység a kérelem jogerős elbírálásáig folytatható.

Új eleme továbbá a szabályozásnak, hogy bejelentés köteles tevékenységek esetén a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek is ellenőrzést kell lefolytatnia a telepen a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül, amennyiben a tevékenység bizonyos környezeti hatásokkal járhat (lásd. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. §. 3. bekezdés).

A 2013. évi változásokból érdemes még kiemelni két tételt, amelyet már a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben is átvezettek és az új rendelet is tartalmazza azokat:

Január 1.-től a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a telepengedély kérelmeket és telephely bejelentéseket ismét a telep fekvése szerint illetékes település (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. Január 1. előtt a kistérségi önkormányzathoz kellett ezeket a dokumentumokat benyújtani.

Február 1.-től az egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézés határideje is beleszámít."

 

Nos a fentiek szerint kinek kell akkor telepengedélyt kérnie ismételten:

 

A témában Hulladékhasznosítók Országos Egyesülétének állásfoglalása itt olvasható:  http://www.hoe.hu/document/hirek/Telepengedelyezes_HOEallasfoglalas.pdf   

 

Eszerint: 

- Nem kell új telepengedélyt kérni a fémkereskedelemi engedély köteles tevékenység esetén( ugyanakkor kell, ha nem fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot is gyűjtünk!).

- rendelkeznek hulladékkal végzett kereskedelmi tevékenységük tekintetében működési engedéllyel( valószínüleg kevés ilyen vállalkozás létezik, mivel bevált Környezetvédelmi Felügyeleti gyakorlat volt, hogy nem fogadták el a tisztán kereskedelmi tevékenységet, és a kereskedelmi gyakorlatot folytató cégeket is kötelezték a hulladékgazdálkodási engedély kiadása feltételéül telepengedélyezési eljárás lefolytatására,

- hulladékgazdálkodási engedélyük mellett rendelkeznek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi vagy környezethasználati engedéllyel.

 

Azonban ha az új rendelet alapelvét nézzük jogosan merült fel ügyfeleinkben a probléma, kell-e nekik újabb engedélyt kérniük amennyiben a korábbi 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján rendelkeznek telepengedéllyel. 

 

Értelmezésünk szerint nem (valószínű, hogy ez okozza a problémát az Önkormányzatok jogértelemzésében is) hiszen a jogalkotó az új telepengedélyezési eljárásban a korábbi bejelentés köteles "korszakban" megszerzett engedélyköteleseket kívánja engedélyezteteni, hiszen ezen vállalkozásoknak valóban nincs telepengedélye. Azonban értelmezésünk szerint a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet szerint engedélyt kérő és kapó vállalkozások redelkeznek érvényes és hatályos telepengedéllyel.Ezen vállalkozások annak idején, gyakorlatilag ugyanazon engedélyezési procedúrán mentek keresztül, mint amelyet az Új jogszabály is kötelezővé tesz.

 

Természetesen ezt egyedileg kell tisztázni az Önkormányzat illetékes osztályával, azonban mindden esetben javasoljuk jelezni, hogy rendelkeznek érvényes, a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet szerint engedéllyel! 

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország