Ön jelenleg itt tartózkodik: Hírek / 2013. Decemberi jogszabályváltozások


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

2013. Decemberi jogszabályváltozások


Jogszabály- és szabványváltozások – 2013. december

 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

 

A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki:

 

72/2013. (XII. 2.) NFM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/200. (XII. 2.) - Hatályos: 2013. 12. 10., 2013. 12. 31.

 

A módosítás több ponton megváltoztatja az autók, kerékpárok és motorkerékpárok forgalomban tartásának műszaki feltételeit.

 

Az európai gyakorlathoz igazodnak a kerékpárok kötelező felszerelését és gépkocsis szállításu-kat szabályozó előírások, és meghatározást adnak a téli gumiabroncsokra. Jelenleg a hazai szabá-lyozás nem teszi kötelezővé a téli gumi használatát (a nemzetközi szabályozás is csak bizonyos feltételek mellett), - Magyarországon is általános közlekedésbiztonsági követelmény azonban, hogy az autóvezetők kizárólag az út- és időjárási viszonyokra felkészített gépjárművel induljanak útnak.

 

A szabályozás a gumiabroncs-jelzések (pl. "M+S" vagy "Winter Use" felirat, "hópihe" ábra) tételes bemutatásával segíti az üzembentartókat a megfelelő minőségű gumiabroncsok beszerzésében. Az új meghatározás szerint a bordázatnak 4 milliméternél mélyebbnek kell lennie.

 

A kerékpároknál a megfelelő észlelhetőséget biztosító világító és fényjelző berendezésekre vonatkozó követelmények átalakításával lehetővé válik LED-es lámpák használata. Az egyszerűsítést célozza, hogy a szabályozás megengedi a lámpa elhelyezését a kerékpáros ruháján. Az új előírások tételesen rögzítik a kerékpáros gyermekülés felszerelésének feltételeit is.

 

A rendelkezések lehetővé teszik a nappali menetfény használatát a motorkerékpároknál. Ezt az-zal indokolják, hogy ezek járművek egyre nagyobb számban vesznek részt a forgalomban, bizton-ságos közlekedésükhöz pedig elengedhetetlen a "látni és látszani" elv maradéktalan érvényesíté-se.

 

A módosítás pontosítja a rakományszállításra vonatkozó előírásokat is. Egyértelműen kimondja, hogy a gépkocsi hátsó világító és fényjelző berendezéseit kitűzhető világító és fényjelző berende-zéssel meg kell ismételni akkor, ha a járművön hátra túlnyúlóan szállított rakomány (például vonó-horgon rögzített kerékpár) a gyári lámpák észlelését akadályozza.

 

64/2013. (XII. 4.) BM rendelet a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki kö-vetelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítá-sáról.

Megjelent: MK 2013/201. (XII. 4.) - Hatályos: 2013. 12. 05., 2014. 01. 01.

 

A jogszabály kimondja, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség vonatkozásában bármely, Magyarorszá-gon gyártott vagy forgalomba hozott, az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irány-adó előírásoknak megfelelően előállított szén-monoxid érzékelő berendezés alkalmazása elfogad-ható. A fent hivatkozott joghely az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségévé te-szi meghatározott esetekben a megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelését és mű-ködtetését.

Módosul

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes sza-bályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet, valamint

 

A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásá-nak részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.

 

 

476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek el-leni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/211. (XII. 17.) - Hatályos: 2013. 12. 25., 2014. 01. 01., 2014. 02. 15.

 

2

 

Átfogó módosítás, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel együtt egyes uniós jogi aktusoknak történő megfe-lelést szolgálja. Ezek a következők: - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszé-lyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv, - az ezt módosító 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, - valamint a veszélyes anyagokkal kapcsola-tos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és ta-nácsi irányelv.

 

A 3. § 2014. január 1-jén, az 1. melléklet 5. pontja, valamint a 21. § (2) bekezdése és a 22. § 2014. február 15-én lép hatályba.

 

480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a fel-szín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/211. (XII. 17.) - Hatályos: 2014. 01. 17.

 

A jogszabály az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkenté-se) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfe-lelést szolgálja.

 

Az új szabályozás alapján a legfőbb változások a környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek az egysé-ges környezethasználati engedély köteles tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezéseiben találhatók. Az elérhető legjobb technikák alkalmazási kötelezettsége erősödik, valamint az egysé-ges környezethasználati engedély köteles létesítmények üzemeltetőinek alapállapot-jelentést (föld-tani közeg, felszín alatti vizek) kell készíteniük. A módosítás kiterjed a fogalmak pontosabb megha-tározására is.

 

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (2010/75/EU) a környezetszennyezés integrált megelőzé-séről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv (KHV vagy IPPC irányelv) mellett további hat, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari tevékenységet szabályozó ágazati irányelvet foglal egyetlen irányelvbe, ezáltal javítva a jogi szabályozás hatékonyságát a környezetvédelmi és egés-zségügyi célkitűzések lehető legmagasabb szintű és legköltséghatékonyabb elérése érdekében. Az ipari kibocsátásokat érintő joganyag újraszabályozását a gyakran egymást átfedő és tagálla-monként eltérően alkalmazott ágazati irányelvek végrehajtásával kapcsolatban felmerült gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé.

 

Az új szabályozás a fokozottan környezetszennyező ipari tevékenységekre (az energiaiparra, a fémek előállítására és feldolgozására, az ásványiparra, a vegyiparra, a hulladékgazdálkodásra, az állattenyésztésre stb.) vonatkozik. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv különleges rendelkezé-seket tartalmaz az 50 MWth feletti tüzelőberendezésekre, a hulladékégető- és együttégető művek-re, szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre, valamint a titán-dioxidot előállító létesítményekre.

 

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi ható-sági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

 

Új jogszabály megjelent:MK 2013/211. (XII. 17.) -Hatályos:2014. 01. 01., 2014. 03. 31.

 

2014. január 1-jétől a Belügyminisztérium felügyeli a vízügyet, azaz megszűnik az az állapot, hogy a vízügyi kérdések részben a vidékfejlesztési, részben a belügyi tárcához tartoznak. A vízügyi szakterület, a 12 területi vízügyi igazgatóság a Belügyminisztériumhoz kerül. Ezt főként az indokol-ja, hogy eddig is a belügyi tárca végezte az ár- és belvízvédelemmel, valamint a kárelhárítással összefüggő feladatokat, amelyekhez jelentős mértékben foglalkoztattak közmunkásokat. Az átala-kítás célja a hatékonyság növelése úgy, hogy a közmunkaprogram valamennyi eleme egy kézben összpontosuljon. A vízgyűjtő-gazdálkodás továbbra is a vidékfejlesztési tárcához tartozik majd, mert az szorosan összefügg a környezet- és természetvédelemmel. A kormány arról is határozott, hogy a környezet- és természetvédelem befolyása nem csökkenhet, szakmai kérdésekben pedig továbbra is szoros kapcsolatban marad a két tárca (MTI hír). - A vízügyi ágazat irányításának át-alakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló – utóbb megjelent (MK 2013/223.) - 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. §-a a Belügyminisztérium ezirányú feladatait rögzíti.

 

A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a fentieknek megfelelően újraszabályozza a környezetvé-delmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölését. - Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

 

3

 

482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat el-látó szervek kijelöléséről.

 

Új jogszabály megjelent:MK 2013/211. (XII. 17.) -Hatályos:2013. 12. 18., 2014. 01. 01.

 

A jogszabály a vízügyi, illetve a környezet- és természetvédelmi szervezetek - a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletnél leírt (lásd fent) - szétválasztása kapcsán újraszabályozza a vízügyi igazgatási, és a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölését.

 

A vízügyi igazgatási és hatósági szervek: az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), ennek szer-vezeti egysége az Országos Vízügyi Hivatal (OVH), valamint a területi vízügyi igazgatóságok. Átmeneti rendelkezések:

 

Az OVH – jogszabályban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörében – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) jogutódja.

 

Jogszabályban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörében

 

az Észak-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Közép-Duna-völgyi, Tiszántúli, Felső-Tisza-vidéki, Észak-magyarországi, Közép-Tisza-vidéki, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság az azonos régió-nevű Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-lügyelőségek jogutódja, - az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság az Alsó-Tisza-vidéki Környe-zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, a Körös-vidéki Víz-ügyi Hatóság a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ki-rendeltsége jogutódja.

 

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek a feladatellátás tekintetében bekövetkezett jogutódlással érintett létszámot és a feladat ellátásához szükséges eszközö-ket 2014. január 1-jei fordulónappal a 14. §-ban meghatározott jogutód szervezet részére átadják.

 

A Nemzeti Környezetügyi Intézet a hatásköréből az OVF-hez, valamint az igazgatóságokhoz kerülő feladatok ellátásához szükséges létszámot és a feladat ellátásához szükséges esz-közöket az OVF részére átadja.

 

A fentiekben meghatározott átadás során

 

a)  a 2013. október 1-jei állapotot kell alapul venni,

b)  a létszám átadása magában foglalja a foglalkoztatottak átadását a közszolgálati tisztvise-lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58. § (1)–(4) bekezdésének alkalmazásával.

 

A folyamatban lévő hatósági ügyek iratanyagának átadása-átvétele 2014. január 6-ig történik meg.

 

Az átadás-átvétel tárgyában az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Nemzeti Környezetügyi Intézet, az OVF és az igazgatóságok 2013. de-cember 30-ig megállapodást kötnek.

 

63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/212. (XII. 17.) - Hatályos: 2014. 01. 01.

 

A MüM rendeletben (Vhr.) megváltoztak a munkabaleset kivizsgálásának szabályai, a munkabale-seti jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kitöltési útmutatója, továbbá a jegyzőkönyv megküldésére vonat-kozó 9. § (1) c) pont. A változások a szabályok gyakorlatiasabb és szakszerűbb alkalmazását cé-lozzák.

 

  • § A Vhr. 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép (a változást az aláhúzott szöveg jelzi):

„(1) A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet - az arról történő tu-domásszerzését követően - haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni - többek között - tanúk meghallgatásáról készült jegyző-könyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.”

 

A fentiek szerint a MüM rendeletben ismét külön melléklet részletezi a munkabaleset ki-vizsgálását.

  • § A Vhr. 8. § (1) bekezdésében a „3. számú” szövegrész helyébe a „4/a.” szöveg, továbbá a 4/a. számú melléklete helyébe az NGM rendelet 2. melléklete lép, ami az új, a korábbihoz képest pontosított munkabaleseti jegyzőkönyvet jelenti.

 

  • § A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója (a Vhr. 5. melléklete) szintén megújult.

 

4

 

§ Még egy pontosítás történt, az alábbiak szerint a Vhr. 9. § (1) bekezdés c) pontjában hatá-lyát vesztette a „magyar” szövegrész:

 

„Vhr. 9. § (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet

 

a)  a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;

 

b)  a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) munkabaleset helyszíne szerint ille-tékes területi szervének;

 

c)  külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhe-lyű munkáltató magyar munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató

 

székhelye szerint illetékes területi szervének;”

 

82/2013. (XII. 23.) BM rendelet egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, va-lamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról.

 

Megjelent: MK 2013/218. (XII. 23.) - Hatályos: 2013. 12. 24., 2013. 12. 31., 2014. 01. 01., 2014.01. 23.

 

Az érintett fontosabb jogszabályok:

 

A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet (átfo-gó módosítás. A rendeletben megjelennek az ott alkalmazott fogalmak meghatározásai, il-letve módosulnak a tűzvédelmi szakértői tevékenység feltételeivel, az engedély iránti kére-lemmel, a szakértői engedély érvényességével, az engedély visszavonásával, valamint a szakértői igazolvány tartalmával kapcsolatos szabályok).

 

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet (változnak az ügyeleti szolgálat, az egység riasztását követő kivonulási létszám, az okmá-nyok és nyilvántartások, a személyi juttatások, továbbá az 1. melléklet /Az önkormányzati tűzoltóságok által készenlétben tartott gépjárműfecskendőn minimálisan elhelyezendő anya-gok, felszerelések és egyéni védőfelszerelések jegyzéke/ szabályai.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a következő mellékletek változnak a hibajegyzéket illetően: 2. melléklet: Tanúsítvány - égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, 4 évenkénti műszaki felülvizsgálata - 3. melléklet: Kéményseprő-ipari nyilatkozat égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálatáról).

 

529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/223. (XII. 30.) - Hatályos: 2014. 01. 01., 2014. 01. 02., 2014. 07. 01., 2015.07. 02.

 

Átfogó módosítás, amely a következő alcímeket érinti: a termékdíjköteles termékek azonosításával kapcsolatos szabályok, a termékdíj-kötelezettség keletkezése, termékdíj raktár, a számlán való fel-tüntetés szabályai, az átvállalás szabályai, az OHÜ ellenőrzési tevékenységének részletes szabá-lyai, a termékdíj visszaigénylése, záró rendelkezések, 1-7. és 7. melléklet.

 

559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kor-mányrendeletek módosításáról.

Megjelent: MK 2013/225. (XII. 31.) - Hatályos: 2014. 01. 01., 2014. 01. 31.

 

Többek között az alábbi jogszabályokra vonatkozik, a változások biztonsági követelményeket is érintenek:

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

 

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet

 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyele-téről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet.

 

5

 

 

Figyelemfelhívások (csak a változások jelzése szintjén):

 

 

Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékozta-tása a munkabalesetek alakulásáról – 2013. III. negyedév.

 

Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és MunkaügyiIgazgatóságának honlapján 2013.12.05-én.

 

Munkabaleseti statisztika 2013. III. negyedév. - A tájékoztató a 2013. október 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyző-könyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza.

Korábbi adatok a Statisztika menüpontban.

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága ismét közzétette adatait arról, hogy idén januártól október 8-ig hány baleset történt a magyar munkahelyeken. Az anyag a há-rom napot meghaladó keresőképtelenséget, illetve a halált okozó munkabaleseteket tartalmazza, azo-kat, amelyeket a munkabaleseti jegyzőkönyvekkel nyilvántartásba vettek.

 

Eszerint az idei első három negyedévben 11 567 munkabaleset történt, ami ugyan valamivel több, mint a tavalyi 11 264, de jóval kevesebb a mondjuk 2010-ben mért 13 865-nél. Ebből 53 volt halálos baleset, ez pedig héttel haladja meg a 2012-est, de 28-al elmarad a 2009-es adatoktól, ahogy a 2010-es 68-nál is 15-el kevesebb.

 

A területi bontásnál a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján Budapest magasan vezet 1811 balesettel, a listán Pest megye követi 1148 esettel, míg a képzeletbeli dobogóra Borsod-Abaúj-Zemplén megye került még fel 758 regisztrált szerencsétlenséggel. A lista másik végén Nógrád me-gyét találjuk 226 esettel, majd Békés (247) és Zala (272) következik.

 

A halállal végződő esetek többségében férfiak voltak az áldozatok, hiszen az 53-ból mindössze 4 nő volt, de általában is jellemző, hogy inkább az erősebbik nem a balesetek szenvedő alanya: az összes 11 567 balesetből 7 530-szer férfiakat ért szerencsétlenség a munkahelyén, a nőket 4 037-szer érte sérülés.

 

A munkahelyeket nézve az látszik a statisztikából, hogy a legtöbb eset a gépiparban (2174) történt, de nincs sokkal lemaradva a feldolgozóipar (2 079), míg a kétes lista harmadik helyére a szállítás, raktározás, posta, távközlés (1 437) négyes fért fel.

 

 

Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékozta-tása a Munkavédelmi Bizottság 2013. december 3-ai plenáris ülé-séről. -letöltés.

 

Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munka-ügyi Igazgatóságának honlapján 2013.12.06-án.

 

 

 

 

Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának közlemé-nye a hidegben történő munkavégzés kedvezőtlen hatásainak megelőzésével kapcsolatban. - A dokumentumletöltése.

 

Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

 

Igazgatóságának honlapján 2013.12.11-én.

 

 

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség ingyenes hírlevele (OSHmail 138 – 2013 december 2013).

Megjelent: 2013.12.17. - https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail

 

Az Ügynökségről a Facebookon is olvashatsz.

 

6

 

Részletek a hírlevélből:

 

Tisztelt látogatók, partnerek és együttműködő felek! Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügy-nökség igazgatója és valamennyi munkatársa kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván 2014-re. Kívánjuk, hogy 2014 boldogságot és szakmai sikereket hozzon Önök-nek egy biztonságosabb és egészségesebb környezet-ben!

 

 

 

 

 

Szélenergia: a környezetnek megfelel, de egészséges-e adolgozóknak?

 

A szélenergia kulcsfontosságú az EU-nak a megújuló ener-giaforrások felhasználására törekvésében. A szélenergia ágazat gyorsan fejlődik, de egyúttal több foglalkozási biz-tonsági és munkahelyi egészségi kockázatot is magában foglal, mivel a szárazföldi és tengeri szélturbinák számos vonatkozása és a kapcsolódó munkakörnyezet is egyedi.

 

Olvassa el a jelentést: Munkahelyi biztonság és egészségvédelem a szélenergia ágazatban.

 

Az Egészséges munkahelyek kampány 2013. évi csúcs-találkozója

 

Az EU-OSHA 2013. november 11–12-én Bilbaóban sikerrel rendezte meg a munkahelyi biztonságról és egészségvéde-lemről szóló csúcstalálkozóját. Az esemény az Egészséges munkahelyek „Együtt a kockázatok megelőzéséért” című kampány zárásaként, több mint 30 ország 250 képviselőjé-nek részvételével zajlott.

 

Az Egészséges munkahelyek 2013. évi csúcstalál-kozó összefoglalása, előadók és előadások

Az esemény képekben

 

Az „Együtt a kockázatok megelőzéséért” című kam-pány videoanyaga.

 

Felhívás: Az Európai Parlament kísérleti projektje: Azidősebb munkavállalók munkahelyi egészsége és biztonsá-ga.

 

A Biztonságosabb és egészségesebb munkát minden kor-osztálynak – munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) az idősödő munkaerő tükrében című európai projekt az OSH-politikákat, stratégiákat, programokat és gyakorla-tokat vizsgálja a tagállamokban és azokon túl, hogy ezáltal segítse a szakpolitikák kialakítását és példákkal szolgáljon a helyes stratégiákra és gyakorlatokra. A munkahelyek véle-ményei és tapasztalatai nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy átfogó képet kaphassunk a jelenlegi helyzetről és ar-ról, hogy milyen tennivaló van még.

 

A projekt az Európai Parlament kérését támogatja. A projekt végrehajtásához az EU-OSHA hatáskör-átruházási megál-lapodás formájában nyújt segítséget az Európai Bizottság-nak.

 

Tudjon meg többet a projektről az EU-OSHA webol-dalán!

 

7

 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

 

72/2013. (XII. 2.) NFM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-delet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/200. (XII. 2.) - Hatályos: 2013. 12. 10., 2013. 12. 31.

 

A Zsebtörvénytár terjedelmi okokból a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek csak az elsősegélyre és a tűzoltókészülékekre vonatkozó részét tartalmazza, amely a II. Tűzvédelem, Katasztrófavédelem (MVII-tuz.htm) fejezetben található. A teljes jogszabály letölthető a kormányzati portál jogszabálykere-sőjéből.

 

 

64/2013. (XII. 4.) BM rendelet a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Megjelent: MK 2013/201. (XII. 4.) - Hatályos: 2013. 12. 05., 2014. 01. 01.

 

Módosítja

 

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletet,

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésé-nek és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet.

 

 

55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Megjelent: MK 2013/201. (XII. 4.) - Hatályos: 2013. 12. 05.

 

Módosítja

 

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletet,

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgá-latáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet.

 

 

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges be-menő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről.

Új jogszabály, megjelent:MK 2013/201. (XII. 4.) -Hatályos:2013. 12. 12., 2016.01. 01.

 

Hatályát veszti

 

az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőbe-rendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátá-si határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet.

 

 

71/2013. (XII. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvé-delmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevé-kenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosí-tásáról.

Megjelent: MK 2013/210. (XII. 16.) - Hatályos: 2013. 12. 24., 2014. 01. 01.

 

Módosítja

 

az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszic-

 

 

8

 

hikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői mun-kaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet is.

 

 

119/2013. (XII. 16.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött lég-szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2013/210. (XII. 16.) - Hatályos: 2013. 12. 24.

 

 

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátá-sáról.

 

Új jogszabály, megjelent:MK 2013/210. (XII. 16.) -Hatályos:2013. 12. 24.

 

Hatályát veszti

 

a titán-dioxid gyártás hulladékairól szóló 2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet.

 

 

476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ba-lesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításá-ról.

 

Megjelent: MK 2013/211. (XII. 17.) - Hatályos: 2013. 12. 25., 2014. 01. 01., 2014.02. 15.

 

 

480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren-delet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/211. (XII. 17.) - Hatályos: 2014. 01. 17.

 

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvé-delmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

Megjelent: MK 2013/211. (XII. 17.) - Hatályos: 2014. 01. 01., 2014. 03. 31.

Új jogszabály, megjelent:MK 2013/211. (XII. 17.) -Hatályos:2014. 01. 01., 2014.03. 31.

 

Hatályát veszti

 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási fela-datokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rende-let.

 

 

482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi ható-sági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

 

Új jogszabály megjelent:MK 2013/211. (XII. 17.) -Hatályos:2013. 12. 18., 2014.01. 01.

 

 

72/2013. (XII. 17.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosítá-sáról.

Megjelent: MK 2013/212. (XII. 17.) - Hatályos: 2014. 01. 01.

 

 

 

 

63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tör-

 

 

9

 

vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rende-let módosításáról.

Megjelent: MK 2013/212. (XII. 17.) - Hatályos: 2014. 01. 01.

 

 

2013. évi CCXXVII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról. Megjelent: MK 2013/213. (XII. 18.) - Hatályos: 2013. 12. 26., 2014. 01. 01., 2014.02. 01., 2014. 03. 15.

 

Többek között módosul

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény.

 

 

64/2013. (XII. 18.) NGM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról szó-ló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítá-sának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rende-let módosításáról.

Megjelent: MK 2013/213. (XII. 18.) - Hatályos: 2014. 01. 17.

 

76/2013. (XII. 19.) NFM rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rende-

let módosításáról.

Megjelent: MK 2013/214. (XII. 19.) - Hatályos: 2013. 12. 27.

 

 

129/2013. (XII. 21.) VM rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennye-zéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések mé-réséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szó-ló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/216. (XII. 21.) - Hatályos: 2014. 01. 01.

 

 

82/2013. (XII. 23.) BM rendelet egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri ren-deletek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabá-lyairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról.

 

Megjelent: MK 2013/218. (XII. 23.) - Hatályos: 2013. 12. 24., 2013. 12. 31., 2014.01. 01., 2014. 01. 23.

 

Az érintett fontosabb jogszabályok:

 

A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

 

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felsze-relései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szó-ló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet.

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szó-ló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet.

 

 

505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályai-ról és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/220. (XII. 29.) - Hatályos: 2013. 12. 30., 2014. 01. 01.

 

 

 

 

522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásá-

 

 

10

 

nak szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/222. (XII. 30.) - Hatályos: 2013. 12. 31., 2014. 01. 01.

 

 

524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének fel-tételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Enge-délyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szó-

ló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról.

 

Megjelent: MK 2013/222. (XII. 30.) - Hatályos: 2013. 12. 31., 2014. 01. 01., 2014.01. 13., 2014. 02. 01.

 

 

528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kap-csolatos nemzeti jelentéstételről.

 

Új jogszabály, megjelent:MK 2013/223. (XII. 30.) -Hatályos:2014. 01. 01., 2014.05. 01

 

Hatályát veszti 2014.05.01-jén:

 

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

Módosul 2014.01.01-jével

 

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erő-feszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 

 

529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rende-let módosításáról.

 

Megjelent: MK 2013/223. (XII. 30.) - Hatályos: 2014. 01. 01., 2014. 01. 02., 2014.07. 01., 2015. 07. 02.

 

 

534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2013/223. (XII. 30.) - Hatályos: 2013. 12. 31.

 

 

544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent: MK 2013/223. (XII. 30.) - Hatályos: 2013. 12. 31., 2014. 03. 15.

 

 

11

 

558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek mó-dosításáról.

Megjelent: MK 2013/225. (XII. 31.) - Hatályos: 2014. 01. 01., 2014. 01. 02., 2015.07. 01

 

Módosul

 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevé-kenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szó-ló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet.

 

 

559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a bányászattal és a távhőszolgáltatással ösz-szefüggő kormányrendeletek módosításáról.

Megjelent: MK 2013/2

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország